Quy trình giải quyết nội bộ TTHC thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

Cách thức

Quy trình thực hiện

1. Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn lập hồ sơ và Tờ trình (hồ sơ phải đúng quy định tại khỏan 1 Điều 7 Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn) đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục);

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ qua Phòng GD&ĐT thẩm định, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất... thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học;

;- Bước 3: Ủy ban nhân dân huyện xem xét ra quyết định cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng và gửi phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận và gửi quyết định cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
Trong trường hợp Ủy ban nhân dân huyện không cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng thì có văn bản trả lời cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản trả lời cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới UBND cấp huyện (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến, nếu gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng, trong đó có các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.
+ Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bản, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

4. Thời hạn giải quyết

Thời gian giải quyết theo quy định là 09 ngày (thời gian giảm 10% còn 08 ngày làm việc) cụ thể như sau:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận  hồ sơ của cá nhân, tổ chức;

- Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xem xét chuyển bộ phận chuyên môn;

- Bộ phận chuyên môn tiếp nhận và tham mưu giải quyết theo quy định;

- Lãnh đạo phòng tiếp nhận hồ sơ của bộ phận chuyên môn trình, kiểm tra, xem xét trình lãnh đạo UBND huyện ký duyệt;

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét ký duyệt;

- Văn thư Văn phòng HĐND và UBND huyện vào số, đóng dấu phát hành đến phòng chuyên môn;

- Bộ phận chuyên môn của phòng vào sổ, lưu hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận kết quả của phòng chuyên môn, chuyển trả cá nhân, tổ chức.

 

Tải mẫu biểu tại đây.

Ngô Khuyên