Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ các quyết định của UBND huyện Văn Lâm số: 385/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm; số 386/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 ề việc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm; số 1916/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 về việc phê duyệt bổ sung phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm.

Phòng Tài chính kế hoạch huyện Văn Lâm thôn báo mời Tổ chức đấu giá tài sản, chi tiết theo Thông báo số 328/TB-TCKH ngày 03/10/2022 thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản

Duy Thắng - TCKH