Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lâm

Căn cứ các Thông tư của Bộ tài nguyên và môi trường: số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. THực hiện Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Văn Lâm.

UBND huyện Văn Lâm công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất như sau:

427/TB-UBND ngày 23/6/2022 Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lâm

Chi tiết Hồ sơ công khai 

Ngô Khuyên