Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạ và cơ cấu tổ chức bộ máy cảu phòng Kinh tế hạ tầng huyện Văn Lâm

Phòng Kinh tế và hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Văn Lâm có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khi kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ, quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạ và cơ cấu tổ chức bộ máy cảu phòng Kinh tế hạ tầng huyện Văn Lâm

Ngô Khuyên