Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án Chuyển đỏi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Văn Lâm

Thực hiện Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện với các nội dung chính như sau: 46/KH-UBND ngày 21/3/2022

Ngô Khuyên