Công nhận sáng kiến, giải pháp xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng công tác, tham mưu, giúp việc của Văn phòng cấp ủy các cấp huyện Văn Lâm giai đoanh 2020-2025"

Trên cơ sở kết quả chấm sáng kiến của Hội đồng xét duyệt công nhận sáng kiến, giải pháp công tác huyện Văn Lâm

08/QĐ-HĐXDCNSK ngày 23/12/2021 Công nhận sáng kiến, giải pháp xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng công tác, tham mưu, giúp việc của Văn phòng cấp ủy các cấp huyện Văn Lâm giai đoanh 2020-2025"

Ngô Khuyên