V/v thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của TTCP về việc phê duyệt Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nội dung cụ thể như sau: 35/UBND-VP NGÀY 10/1/2022

Ngô Khuyên