Thực hiện hướng dẫn gói chăm sóc sức khơẻ tại nhà cho người F0

Nhằm vừa thực hiện tốt công tác giảm tải thu dung, điểu trị người F0 thể nhẹ, thể không triệu chứng cho cơ sở y tế tuyến trên, vừa quản lý, thu dung và điều trị F0 thể nhẹ, thể không triệu chứng tại nhà đạt kết quả

UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn; Trạm Y tế lưu động; Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng thực hiện theo Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0; quản lý người nhiễm Codi-19 thể nhẹ, thể không triệu chứng tại nhà.

Cụ thể Công văn 1511/UBND-VP ngày 31/12/2021 về việc Thực hiện hướng dẫn gói chăm sóc sức khơẻ tại nhà cho người F0

Ngô Khuyên