Văn Lâm triển khai kế hoạch nạo vét thủy lợi Đông Xuân năm 2021-2022

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy nước ở các sông trục, kênh chính phục vụ sản xuất cây vụ Đông trong điều kiện mực nước nguồn thấp, khô hạn; kết hợp việc lấy nước và trữ nước vào các sông trục, ao hồ, kênh mương để đảm bảo đủ nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai.

Huyện triển khai kế hoạch nạo vét thủy lợi đông xuân năm 2021-2022 được chia làm các phần:

Phần 1: UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư, chỉ đạo các thôn huy động nhân dân tự nạo vét thủy lợi nội đồng, khối lượng là trên 71.750 m3.

Phần 2: Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện làm chủ đầu tư nạo vét các hạng mục công trình được Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh phân bổ kinh phí, tổng khối lượng là 11.130 m3.

Phần 3: Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí nạo vét, đắp bờ vùng với khối lượng là 6.200 m3.

Việc tiến hành nạo vét thủy lợi được kết hợp với công tác vớt rau, bèo, sen, vật cản, khơi thông dòng chảy tạo thông thoáng kênh mương. Giải tỏa các vi phạm  các công trình thủy lợi nhất là các vi phạm làm đăng, đó, vó bèo, trồng cây, làm lều lán trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Nạo vét lòng kênh kết hợp đắp tu bổ bờ kênh để thuận lợi cho giao thông nội đồng trong quá trình sản xuất.

UBND huyện giao các phòng, ngành: Nông nghiệp &PTNT, phòng Kinh tế hạ tầng,  Phòng Tài chính - kế hoạch, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp trong việc tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức thi công; kiểm tra, đôn đốc đảm bảo khối lượng, chất lượng và tiến độ; tham mưu giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, giải phóng mặt bằng đảm bảo an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.

Thời gian thực hiện từ tháng 12/2021 đến 5/1/2022.

Thanh Huyền - Đài TT