Đẩy mạnh tuyên truyền Kết luận số 06-KT/TW của Ban Bí thư

Là một đơn vị hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH), thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Văn Lâm đã luôn bám sát các định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Ngân hàng CSXH để kịp thời chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Đảng và Nhà nước đến tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Ngay sau khi Kết luận 06-KL/TW ngày 10.6.2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, Công văn số 398-CV/TU ngày 12.7.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành văn bản về thực hiện Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí Thư. Đồng thời, đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện, các tổ chức mạng lưới thông qua các buổi giao ban, giao dịch xã. Đến nay đã triển khai tuyên truyền đến 11/11 xã, thị trấn, Đảng ủy, UBND cấp xã, các tổ chức chính trị -xã hội cấp xã, Tổ trưởng Tổ TK&VV, Nhân dân. Tuyên truyền, đánh giá vai trò của Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư trong công tác giảm nghèo tại xã; Tuyên truyền về hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện từ việc sử dụng nguồn vốn tín dụng CSXH...

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Văn Lâm cũng đã kịp thời phối hợp với Đài truyền thanh huyện viết các tin bài phát thanh, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện nhằm thông tin sâu rộng đến với đại đa số Nhân dân.

Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Văn Lâm sẽ tích cực tham mưu cho cá cấp, ngành bám sát các chỉ đạo tại Kết luận 06-KL/TW để thực hiện tốt, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, nhằm đưa Kết luận của Ban Bí thư vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

Minh Hiền - NHCSXH