Hội nghị thành viên UBND huyện Văn Lâm tháng 10 năm 2021

Ngày 8/10/2021 UBND huyện Văn Lâm tổ chức Hội nghị thành viên tháng 10 năm 2021, đồng chí Trần Chu Đức - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe các ngành chức năng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 9 tháng, phương hướng thực hiện những tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý III  và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021; Kết quả Chương trình hỗ trợ vụ mùa năm 2021; Tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đến hết quý III năm 2021; Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng quý III năm 2021.

Ngay từ đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng tới tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Văn Lâm nói riêng. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1//1/2021 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Thông tư 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính ban hành quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trên cơ sở đó UBND huyện Văn Lâm đã tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của huyện.

Qua 9 tháng tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện 2.097,791 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách theo kế hoạch thực hiện 1.766,501 tỷ đồng đạt 95,39% kế hoạch giao.

Thu khác ngân sách  thực hiện 17,665 tỷ đồng, đạt 147,21% kế hoạch.

Thu phí, lệ phí thực hiện 6,973 tỷ đồng, đạt 112,48% kế hoạch.

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện 489,667 tỷ đồng, đạt 79,49% kế hoạch giao.

Do làm tốt công tác thu, chi, qua đó tạo điều kiện để huyện nhà đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung triển khai một số công trình hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở để tạo nguồn thu cho ngân sách. Tổ chức khởi công mới dự án xây dựng tuyến ĐH.13 kéo dài , nâng cấp ĐT 385 đoạn km 0+450-km1+300 huyện Văn Lâm và một số dự án, công trình khác.

Đối với công tác cải cách hành chính thực hiện tốt công tác  tuyên truyền trọng tâm vào đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; triển khai tốt việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; rút ngắn từ 20-40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính của một số lĩnh vực trong huyện; nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách công vụ được các cấp thực hiện tốt việc quản lý biên chế gắn với việc tinh giản biên chế.

Về tiến độ thực hiện Chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, đã xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; thành lập Ban chỉ đạo, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCĐ.

Chỉ đạo các phòng, ngành, cơ quan liên quan, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ 4 xã hoàn thiện hồ sơ xã NTM nâng cao, 1 xã hoàn thiện hồ sơ xã NTM kiểu mẫu và 7 thôn hoàn thiện hồ sơ khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu của một số ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn đã phát biểu ý kiến tham gia ở một số lĩnh vực như về: Công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ, nhằm nâng cao hiện đại hóa nền hành chính và một số nội dung khác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Chu Đức - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, phòng, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn cần rà soát kiện toàn nhân sự, bố trí sắp xếp cán bộ đảm nhiệm ở các vị trí phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phấn đấu 5 năm liên tục huyện Văn Lâm đứng thứ nhất toàn tỉnh về cải cách hành chính; Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH từ nay đến cuối năm; Chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch 93a của UBND tỉnh; Làm tốt các bước rà soát, chuẩn bị khám tuyển NVQS, công tác phòng, chống dịch Covid-19.v.v… phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Thanh Huyền - Đài truyền thanh