Thông báo mời đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí quy hoạch đấu giá xã Lương Tài, huyện Văn Lâm; tại vị trí số 03, thôn Ngô Xuyên, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thông báo số 542/TB-ĐGVN ngày 01/10/2021 Thông báo mời đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí quy hoạch đấu giá xã Lương Tài, huyện Văn Lâm; tại vị trí số 03, thôn Ngô Xuyên, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Trần Tùng - TCKH