Công khai tình hình tiếp nhận nhu yếu phẩm, trang thiết bị và tiền ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo kết quả tiếp nhận, ủng hộ và chi sử dụng quỹ Covid-19 huyện Văn Lâm tính đến ngày 24/9/2021.

101/BC-MTTQ-BTT ngày 29/9/2021 của Ban thường trực UBMTTQ huyện Văn Lâm báo cáo Công khai tình hình tiếp nhận nhu yếu phẩm, trang thiết bị và tiền ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19

Lê Quỳnh - MTTQ