Đoàn kiểm tra số 143 của Ban Bí thư Trung ương về làm việc tại huyện Văn Lâm

Sáng 10/9/2021, Đoàn kiểm tra số 143 của Ban Bí thư Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Bật Khánh - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Lâm.

Tham dự buổi làm việc có đ/c Lê Xuân Tiến - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đ/c Phạm Văn Cường - Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đ/c Trần Chu Đức - Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy Văn Lâm.

Nội dung của buổi làm việc là kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4) và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Quy định 08).

Tính đến 01/5/2021, Đảng bộ huyện Văn Lâm có 5.528 đảng viên đang sinh hoạt tại 38 tổ chức cơ sở đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định 08. Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

 Qua học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy, các TCCSĐ có chương trình, kế hoạch với những tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp để thực hiện Nghị quyết gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo việc tự nhận diện phải được tiến hành thường xuyên, định kỳ, thông qua nhiều hình thức. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên đã có cam kết bằng văn bản với chi bộ, cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để rèn luyện phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định về nêu gương, Quy định những điều đảng viên không được làm. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực đã giúp cán bộ, đảng viên phấn đấu khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân được quan tâm. Những trường hợp sai phạm được phát hiện và xử lý nghiêm minh; dân chủ trong Đảng được phát huy, nội bộ đoàn kết thống nhất, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều hoàn thành tốt.

Về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết, Quy định về triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 và Quy định 08; Huyện ủy đã sao gửi Nghị quyết TW 4 và Quy định 08, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa Quy định 08 phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời lồng ghép với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03 - CT/TW về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đã ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế, duy trì có nề nếp. Do vậy, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được quan tâm, chú trọng, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân được giải quyết kịp thời; niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được củng cố.

Qua triển khai thực hiện hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nên đã phần nào khắc phục được cách làm mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Từ kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế Chính trị - xã hội qua đó đã nâng cao được ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là những người đứng đầu.

Trong mối quan hệ với nhân dân, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân. Xây dựng mối đoàn kết, kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm"…

Về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 và các nội dung nêu gương trong Quy định 08, Sau 5 năm triển khai Đề án, công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã nhận thức sâu sắc và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 08, Quy định số 1506-QĐi/ của TU BTV Tỉnh ủy,  hằng năm, 100% tổ chức và cán bộ, đảng viên ký nội dung cam kết học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 101-QĐ/TW, Quy định 55-QĐ/TW, Quy định 08-QĐ/TW, Quy định 1506-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đồng thời thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp, giúp cho các cán bộ, đảng viên tự soi, tự nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để tự sửa chữa, khắc phục (nếu có).

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã tham gia góp ý Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, quán triệt các ý kiến chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian tới bảo đảm chất lượng, hiệu quả hơn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh gia cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy Văn Lâm, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 08; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách và đảm bảo về yêu cầu công việc có tính kế thừa; Quyết tâm hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Có cơ chế quản lý tốt cán bộ từ cấp cơ sở; Làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình hình góp phần phòng ngừa các biểu hiện về tư tưởng, chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống; Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm.

Thanh Hà - Đài Truyền thanh