Văn Lâm chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Nhằm triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Văn Lâm đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/7/2021 và công văn số 822/UBND-LĐTB&XH ngày 09/8/2021 để tổ chức hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến các công ty, doanh nghiệp, và nhân dân trên địa bàn; Rà soát, lập danh sách các trường hợp F1 thực hiện cách ly y tế tập trung, các hộ có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến nay; Hướng dẫn các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn quản lý lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động đủ điều kiện hưởng theo duy định. Cùng với đó, các phòng, ngành, đoàn thể huyện tuyên truyền, triển khai và hướng dẫn cho người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn huyện lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ; Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ UBND các xã, thị trấn, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục…

Phòng LĐTB&XH huyện đã tiếp nhận nhiều hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến hết ngày 01/9/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ cho 8 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện với tổng số tiền gần 150 triệu đồng và có hồ sơ của 11 đơn vị, doanh nghiệp đang trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ.

Việc hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Thanh Hà - Đài Truyền thanh