Kế hoạch tổ chức triển khai công tác tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2021

UBND huyện Văn Lâm xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai công tác tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2021

Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện Văn Lâm Kế hoạch tổ chức triển khai công tác tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2021

Phan Huyền - Nội vụ