Thông báo hoãn đấu giá Quyền sử dụng đất tại vị trí quy hoạch thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang

Thông báo số 201/TB-TTGDTS ngày 27/7/2021

Duy Thắng - TCKH