Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong tình hình dịch covid-19

Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Lâm đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, cổng thông tin điện tử của huyện, tại bộ phận một cửa của huyện… về các bước nộp hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến để nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp biết. Cùng với đó, Bưu điện huyện Văn Lâm tăng cường phối hợp với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả một cửa trong việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ít để trả kết quả cho người dân và thực hiện thu phí, lệ phí theo qui định. Tại các xã, thị trấn cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện tiếp nhận và chuyển tiếp hồ sơ đối với các thủ tục hành chính liên thông tới cấp huyện … Chính vì vậy, tính đến 30.6.2021 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Văn Lâm tiếp nhận và giải 25 hồ sơ theo hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 14 hồ sơ.

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, dự báo còn kéo dài. Do vậy, nếu các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thì nên thực hiện theo hình thức trực tuyến sẽ là một trong những giải pháp hiệu quả để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, tránh lây nhiễm dịch bệnh covid-19 trong cộng đồng.

Phạm Huyền - Đài truyền thanh