Rút ngắn 20% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính

Thời gian qua, phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Văn Lâm đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; đặc biệt công tác rà soát, đánh giá TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hiện nay, Phòng Kinh tế Hạ tầng đã và đang thực hiện rút ngắn 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: xây dựng, công thương và giao thông vận tải.

Theo đó, đơn vị đã thực hiện niêm yết công khai 43 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tại bảng thông báo bộ phận Một cửa của UBND huyện. Cập nhật kịp thời theo quy định đối với các nội dung như: Quy trình giải quyết, thành phần hồ sơ, nội dung thực hiện, phí, lệ phí và các biểu mẫu liên quan… Được biết, đến nay tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh của phòng Kinh tế hạ tầng đều cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, phòng Kinh tế Hạ tầng huyện đã tiếp nhận 43 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, 39 hồ sơ lĩnh vực xây dựng, 4 hồ sơ lĩnh vực công thương; 100% số hồ sơ được giải quyết trước hoặc đúng thời hạn.

Trong thời gian tới, Phòng Kinh tế Hạ tầng tiếp tục duy trì việc niêm yết, công khai các thông tin về thủ tục hành chính hiện hành; cập nhật thường xuyên các thay đổi của Thủ tục hành chính theo các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực; tăng cường tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ Bưu chính công ích.

Phạm Huyền - Đài truyền thanh