Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất băn 2021 của huyện Văn Lâm

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Tài liệu công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cụ thể như sau:

1748/TB-UBND ngày 28/6/2021 của UBND huyện Văn Lâm Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Văn Lâm

1254/QĐ-UBND ngày 31/5/20241 của UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Văn Lâm

Báo cáo thuyết minh tổng hợp

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Duy Sơn - TNMT