Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản 29 suất tại thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm do UBND huyện Văn Lâm làm chủ đầu tư

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: phòng Tài chính kế hoạch huyện Văn Lâm - Địa chỉ: xã Đình Dù, huyện Văn lâm, tỉnh Hưng Yên, số điện thoại: 02213 985 086

Thông báo số 201/TB-TCKH ngày 24/6/2021

Trần Tùng