Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

Ngày 5/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Theo đó, mục tiêu chung của chương trình là người học có năng lực nghiệp vụ sư phạm tiểu học cần thiết để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục, dạy học gắn với một môn học ở nhà trường tiểu học, góp phần hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh tiểu học phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông.

Nội dung chương trình: Người tham gia sẽ được đào tạo tổng số 35 tín chỉ, trong đó phần bắt buộc (BB) gồm 13 học phần tương được với 31 tín chỉ; phần tự chọn (TC) người tham gia chọn 02 học phần trong 07 học phần tương đương 4 tín chỉ.

Hình thức tổ chức bồi dưỡng gồm: Bồi dưỡng trực tiếp; Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

Đánh giá kết quả bồi dưỡng và cấp chứng chỉ: Sau mỗi học phần, học viên phải thực hiện một bài kiểm tra (viết, vấn đáp hoặc thực hành) được đánh giá bằng điểm số và theo thang điểm 10. Học viên thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập thì được tham dự đánh giá học phần. Đánh giá kết quả học phần: Đánh giá Đạt khi có điểm kiểm tra (theo thang điểm 10) từ 05 điểm trở lên; đánh giá Không đạt khi có điểm kiểm tra (theo thang điểm 10) dưới 05 điểm. Cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng thực hiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học theo quy định.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể nội dung từng học phần.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2021.

hungyen.gov.vn