Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của UBND các xã, thị trấn

Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của UBND các xã, thị trấn

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 08/1/2021 Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của UBND các xã, thị trấn

Phan Huyền - Nội vụ