Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức bán đấu giá tài sản là: Quyền sở dụng 16 xuất đất để xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch thôn Minh Hải và thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm.

Thông báo số 115/TTĐGTS ngày 28/5/2021 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên 

Trần Tùng - TCKH