1. Ông Trần Chu Đức - Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại: 02213 985 079

2. Ông Hoàng Thế Vĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02213 985 075

3. Ông Đỗ Hoàng Tùng - Phó chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02213 985 077