Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: Khảo sát, lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

UBND huyện Văn Lâm thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: Khảo sát, lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thông báo số 499/TB-UBND ngày 16/11/2020

Duy Sơn_TNMT