Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng YÊn giai đoạn đến năm 2020

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020 đã được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Quyết định 2561/QĐ-UBND ngày 02/11/2020

Nguyễn Minh Thúy - Phòng KTHT