Kế hoạch cải cách hành chính huyện Văn Lâm năm 2020

ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm xây dựng kế hoạch CCHC huyện Văn Lâm năm 2020

Nội dung kế hoạch:

04/KH-UBND ngày 06/1/2020

Phụ lục kèm theo 

Phòng Nội vụ