Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019

Nội dung báo cáo

Văn phòng