Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2018

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2018

Thí sinh trúng tuyển: 60 người

Thí sinh không trúng tuyển: 03 người

Cụ thể trong Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 01/4/2019

Phòng Nội vụ