Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

1.Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: - UBND xã Tân Quang - Địa chỉ: Xã Tân Quang , huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Điện thoại: 02213 279029

. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí quy hoạch số 01, 02, 09 xã Tân Quang, huyện Văn Lâm

- Số lượng: 33 suất đất; tại các vị trí quy hoạch số 01, 02, 09 xã Tân Quang, huyện Văn Lâm

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài

- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá đất.

cụ thể trong thông báo số 53/TB-UBND ngày 02/10/2018

UBND xã Tân Quang