Xã Tân Quang tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết trung ương 6 - BCH Trung ương Đảng khóa 12

Ngày 24/1, Đảng ủy xã TânQuang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy truyền đạt nội dung cơ bản  4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. 

Theo đó, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây là những vấn đề liên quan đến phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình, vấn đề bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc… Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc được xã hội đặc biệt quan tâm.

Hội nghị đã góp phần tạo sự đồng thuận của đảng viên về quan điểm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng đất nước. Thông qua việc học tập, quán triệt các nghị quyết trung ương 6của Ban chấp hành trung ương đảng khóa 12 không chỉ đòi hỏi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ các xã phải nắm chắc, hiểu sâu sắc các nội dung của nghị quyết, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân ở từng vị trí công tác, cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm và liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, nỗ lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thanh Hà

Đài Truyền Thanh