Thường trực HĐND huyện

1. Ông Trịnh Văn Diễn - Chủ tịch HĐND huyện

2. Ông Đỗ Thế Phúc - Phó chủ tịch HĐND huyện

3. Ông Trương Văn Hậu - Phó chủ tịch HĐND huyện

Ngô Khuyên

Văn phòng HĐND và UBND huyện