Tiểu sử ông Nguyễn Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Lâm

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN THỦY.

 2. Giới tính: Nam.   

  3. Quê quán:  Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên.

4. Nơi đăng ký thường trú: Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Văn Lâm, Hưng Yên.

 5.  Nơi ở hiện nay:  Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Văn Lâm, Hưng Yên

6. Dân tộc:  Kinh.       

7. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

8. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó chủ tịch UBND huyện.

9. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm.

10. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Lâm       Nhiệm kỳ: 2011-2016

Duy Phong

phòng Nội vụ