Ngân hàng Chính sách xã hội kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được NHCSXH giải ngân trong giai đoạn 2022-2023. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa 3.000 tỷ đồng.

Căn cứ tình hình thực hiện hỗ trợ lãi suất, số tiền hỗ trợ lãi suất đến hết tháng 10/2023 đạt khoảng 2.999 tỷ đồng, số kinh phí hỗ trợ lãi suất còn lại không đủ để thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay trong 1 tháng tiếp theo.

Ngày 26/10/2023, Tổng Giám đốc NHCSXH ban hành Thông báo số 8573/NHCS-KTTC về việc kết thúc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định vào ngày 31/10/2023.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn theo các chương trình tín dụng chính sách có lãi suất cho vay hiện hành trên 6%/năm theo quy định tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP vào ngày 31/10/2023.

Được biết, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/10/2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm đã hỗ trợ lãi suất cho 4.572 lượt khách hàng vay vốn đối với các khoản vay có lãi suất trên 6%/năm, tổng số tiền đã giải ngân đạt 41.908 triệu đồng, số tiền đã hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đạt 3.495,8 triệu đồng. Định kỳ hàng tháng, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện niêm yết công khai sao kê danh sách khách hàng được hỗ trợ tại các điểm giao dịch xã, thị trấn công khai, minh bạch.

 

 

Thu Hường - NHCSXH