Thông báo về việc bán thanh lý và huỷ bỏ một số tài sản các hạng mục công trình Trụ sở làm việc Huyện uỷ Văn Lâm

Căn cứ Quyết định số 374-QĐ/HU ngày 20/10/2023 của Ban thường vụ Huyện uỷ về việc phê duyệt giá bán thanh lý và huỷ bỏ một số tài sản các hạng mục công trình Trụ sở làm việc Huyện uỷ Văn Lâm

Văn  phòng Huyện uỷ thông báo bán thanh lý và huỷ bỏ một số tài sản theo hình thức chỉ định và bán phế liệu được quy định tại Khoản 1, điều 27 và mục b, khoản 3, Điều 31 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công như sau:

Chi tiết Thông báo số 67-TB/VPHU ngày 20/10/2023 của Văn phòng Huyện uỷ Thông báo về việc bán thanh lý và huỷ bỏ một số tài sản các hạng mục công trình Trụ sở làm việc Huyện uỷ Văn Lâm

Ngô Khuyên