Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Văn Lâm

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND huyện Văn Lâm về việc triển khai tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2023.

UBND huyện Văn Lâm thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023 cụ thể: 1928/TB-UBND ngày 13/10/2023

Biểu mẫu gửi kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển 1

Phiếu đăng ký dự tuyển 2

 

Ngô Khuyên