Kế hoạch triển khai tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2023

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 ban hành Quy định triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và khen thưởng khuyến khích tài năng tỉnh Hưng Yên; số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên; số 29/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về việc giao bổ sung biên chế giáo viên và tạm giao biên chế sự nghiệp, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2023 trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; số 1925/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Văn Lâm năm 2023;

Ủy ban nhỦy ban nhân dân huyện Văn Lâm xây dựng Kế hoạch triển khai tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023  cụ thể như sau: 148/KH-UBND ngày 10/10/2023

Ngô Khuyên