Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Tư pháp và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan ĐKKS,ĐKKT

Tải về và xem toàn bộ công văn tại đây.

Ngô Khuyên