Triển khai thực hiện chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về và xem toàn bộ Công văn tại đây.

Ngô Khuyên