Thực hiện mục tiêu giảm nghèo huyện Văn Lâm năm 2023

Tải về và xem toàn bộ Kế hoạch tại đây.

Ngô Khuyên