Họp phân công nhiệm vụ chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng chấm điểm CCHC, PAPI, DDCI năm 2023

Thực hiện Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND huyện Văn Lâm về việc thành lập Tổ chấm điểm xác định các chỉ số: Cải cách hành chính, Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công; Năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2023

Để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định, ngày 28/9/2023 Tổ chấm điểm chỉ số CCHC, PAPI, DDCI huyện tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng để thực hiện việc chấm điểm các chỉ số: Cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Thế Vĩnh - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo CCHC.

Hình ảnh: Tại Hội nghị

Hình ảnh: tại hội nghị

Sau khi nghe các phòng báo cáo những nội dung do các phòng phụ trách, những khó khăn vướng mắc. Đồng chí Hoàng Thế Vĩnh - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo CCHC đã chỉ đạo như sau:

Giao phòng Nội vụ nghiên cứu hướng dẫn các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện chấm điểm đảm bảo chất lượng và thời gian yêu cầu. Thường xuyên báo cáo Lãnh đạo tiến độ thực hiện chấm điểm để được chỉ đạo kịp thời.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của huyện yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị tập trung công tác chuẩn bị tài liệu kiểm chứng và thực hiện chấm điểm đảm bảo chất lượng và thời gian. Phối hợp thật tốt trong công tác thực hiện cung cấp tài liệu kiểm chứng trong quá trình chấm điểm.

 

Ngô Khuyên