Công văn triển khai tìm kiếm sáng kiến về CCHC năm 2023

Thực hiện kế hoạch Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp Cải cách hành chính năm 2023. UBND huyện phát động cuộc thi chi tiết 740/UBND-NV ngày 21/6/2023

Ngô Khuyên