Quyết định công nhận sáng kiến ngành giáo dục năm học 2022-2023

Theo đề nghị của Hội đồng sáng kiến huyện

Công nhận 140 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và đào tạo, trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Lâm có sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến huyện thẩm định. Chi tiết: 456/QĐ-UBND ngày 04/5/2023

Ngô Khuyên