Đề xuất mô hình ứng dụng chuyển giao thành tự KHCN năm 2024

Sau khi triển khai tới các cơ quan, đơn vị, Hội, Đoàn thể trên địa bàn huyện, Hội đồng khoa học và công nghệ huyện để xuất mô hình ứng dụng chuyển giao thành tựu KHCN năm 2024 cụ thể như sau: 02/CV-HĐKHCN ngày 24/8/2023

Ngô Khuyên