Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến huyện Văn Lâm

Căn cứ Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND huyện về việc phân công công tác và ký văn bản của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến huyện Văn Lâm

Ngô Khuyên