Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện

Trong những năm qua, đượ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn huyện phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ sáng kiến được công nhận ngày càng cao, chất lượng từng bước được nâng lên.

Hầu hết các sáng kiến được công nhận đều có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, quản lý, điều hành, góp phần giảm thời gian, sức lao động, tiết kiệm kinh phí. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện còn có khó khăn, hạn chế như: Một số sáng kiến chưa được áp dụng rộng rãi; việc tuyên truyền vận động của các cấp, các ngành tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, đời sống chưa thường xuyến; chưa có cơ chế chính sách để động viên, khuyến khích thỏa đáng đối với các sáng kiến có chẩt lượng hoặc hỗ trợ để các tác quả có điều kiện hoàn thiện, phát triển sáng kiến.

Nhằm đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động sáng kiến, góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện để nghịc ác ban Đảng, đoàn thể huyện; các phòng, ngành đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung: cụ thể

Ngô Khuyên