Năm 2022 có 33,2 triệu hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận

Ngày 09/5/2023, Bộ TT&TT đã ban hành văn bản số 1669/BTTTT-BC về việc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Văn bản gửi tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Số lượng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích có sự tăng trưởng qua các năm (năm 2022 có 33,2 triệu hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích), góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Để tiếp tục triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg sâu rộng và hiệu quả hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông  đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:

Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, các nhân về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp bưu chính công ích trên địa bàn trong việc đào tạo, tập huấn cho nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích về quy định, quy trình nghiệp vụ của các thủ tục hành chính thuộc danh mục được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tiếp tục rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp để thực hiện vào danh mục các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. 

mic.gov.vn