Tình hình giải quyết hồ sơ

    Công khai gửi nhận văn bản

    • Ngày 8/10/2021 UBND huyện Văn Lâm tổ chức Hội nghị thành viên tháng 10 năm 2021, đồng chí Trần Chu Đức - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

    • Sáng 04.8.2021, tại hội trường HĐND-UBND huyện, huyện Văn Lâm tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện để nghe các phòng, ngành, đơn vị báo cáo xem xét cho ý kiến đối với một số nội dung.

    °
    523 người đang online