Tình hình giải quyết hồ sơ

  Công khai gửi nhận văn bản

  Danh sách văn bản
  Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  40/UBND-VP 17/01/2023 v/v thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 08/1/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023
  02/2022/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa thông tin huyện Văn Lâm
  173/KH-UBND 10/11/2022 Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện Văn Lâm
  905/TB-UBND 14/10/2022 Thông báo thời gian làm việc mùa Đông năm 2022
  2013/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về kiện toàn BCĐ chuyển đổi số huyện Văn Lâm
  2013/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định về kiện toàn BCĐ chuyển đổi số huyện Văn Lâm
  1088/UBND-TP 28/09/2022 V/v phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện văn Lâm
  1076/UBND-TNMT 27/09/2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
  03/GPMT-UBND 27/09/2022 Giấy phép môi trường công ty AnPack
  144/KH-UBND 26/09/2022 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn huyện Văn lâm
  02/GPMT-UBND 20/09/2022 Giấy phép môi trường- Chi nhánh xăng dầu Hưng yên
  1918/QĐ-UBND 19/09/2022 Quyết định việc thành lập Ban quản lý dự án lập Kế hoạch SDĐ năm 2023 huyện Văn Lâm
  1026/UBND-LĐTBXH 14/09/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
  129/KH-UBND 23/08/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa"
  01/2022/QĐ-UBND 18/08/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Văn Lâm
  1 2 3 4 5 6    
  °
  493 người đang online